Adatvédelmi nyilatkozat

Az adatkezelő megnevezése:

Név: GMG ÉPTECH HUNGARY Kft.

Székhely: 8600 Siófok, Mészáros L utca 15.

Levelezési cím: 8600 Siófok, Széchenyi utca 49.

Cégjegyzékszám: 14-09-313104

Bejegyző Bíróság neve: Kaposvári Törvényszék Cégbíróság

E-mail cím: info@gmg.hu

Telefon: +36 (84) 696-983

Adatkezelési nyilvántartási szám: –

Jelen Szabályzat tartalmazza a gmg.hu weboldalon (továbbiakban: Honlap) a személyes adatok kezelésével összefüggő adatvédelmi szabályainkat és adatkezelési elveinket.

Kötelezettséget vállalunk arra, hogy adatkezelésünk megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Számunkra fontos, hogy az általunk nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

Tiszteletben tartjuk ügyfeleink, partnereink személyes és bizalmas információit, és minden esetben garantáljuk, hogy a vásárlóinkra vonatkozó valamennyi adatot, tényt és információt bizalmasan kezelünk, és kizárólag saját munkánkhoz használjuk fel azokat. A GMG ÉPTECH HUNGARY Kft. a rögzített adatokat harmadik fél számára nem értékesíti, kölcsönzi, vagy cseréli azokat. Adatok átadása harmadik fél részére csak a megrendelés illetve a szállítás teljesítésének érdekében történhet (pl. szállítást végző futár részére). (lásd bővebben 12. pont)

Az adatvédelmi elveink

Az adatvédelmi elveink kialakításakor különös tekintettel vettük figyelembe:

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény
Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény;
Az elektronikus kereskedelemről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
Az Online Privacy Alliance ajánlásai: http://www.privacyalliance.org

A GMG ÉPTECH HUNGARY Kft., mint adatkezelő vállalja, hogy a birtokába jutott személyes adatokat az adatvédelmi törvénynek és jelen Szabályzatban rögzített adatvédelmi elveknek megfelelően kezeli, és azokat harmadik félnek át nem adja. Kivételt képez ez alól az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett felhasználó nevét, illetve beazonosítására alkalmas egyéb adatait semmilyen formában nem tartalmaz, valamint a felhasználók rendeléseinek kiszolgálásához igénybe vett harmadik fél által nyújtott szolgáltatások igénybe vételéhez szükséges adatok átadása.

A GMG ÉPTECH HUNGARY Kft. bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja esetén a GMG ÉPTECH HUNGARY Kft. érdekeinek sérelme, szolgáltatásai nyújtásának veszélyeztetése, stb. –a hatóság számára hozzáférhetővé teszi az érintett – rendszerében tárolt – személyes adatait.

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a GMG ÉPTECH HUNGARY Kft. az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerezi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

A GMG ÉPTECH HUNGARY Kft., mint adatkezelő az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során a jogszabályok által rögzített korlátozásokat minden esetben betartja, tevékenységéről az érintettet annak igénye szerint, elektronikus levelezés útján tájékoztatja. A GMG Tech Kft. kötelezi magát, hogy semmilyen szankciót nem érvényesít az olyan felhasználóval szemben, aki a nem kötelező adatszolgáltatást megtagadja.

Fogalmak

Érintett (Felhasználó): bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet – jelen esetben a Szolgáltató -, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;
Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

A kezelt személyes adatok köre

A regisztráció során szükségszerűen megadandó adatok:

Név
E-mail cím,
jelszó.

A megrendelés során szükségszerűen megadandó további adatok:

Szállítási cím;
Számlázási cím, amennyiben az nem egyezik meg a szállítási címmel,
telefonszám,

Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősség-vállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

Technikai adatok:

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülnek bizonyos adatok. A GMG Tech Kft. rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

Technikai adatok továbbá, az érintett számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket a rendszerünk a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag mi férünk hozzá.

A látogatási adatok (IP cím, időpont, lekért oldal), melyeket a szerverünk rögzít, egyedül a vásárlási szokások megismerését szolgálják, ezeket az információkat kizárólag statisztikai adatgyűjtés céljából használjuk fel.

Az adatkezelés célja

Fontos számunkra, hogy magas szintű szolgáltatást nyújtsunk, ezért a megadott adatokat és információkat az alábbi célokra használhatjuk fel:

a Honlap elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása,
Megrendelések teljesítése,
Termékek házhoz szállítása,
hírlevél küldése,
piackutatás, piaci elemzés,
az automatikusan rögzítésre kerülő adatok (lásd. 1.3. pont) célja statisztikakészítés valamint az informatikai rendszer technikai fejlesztése.

Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

Az adatkezelés ideje

A regisztrációs folyamat során megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart.

Jogosult vagy a regisztrációd törlését kérni az info@gmg.hu e-mail címre küldött üzenettel. Az üzenet megérkezését követően haladéktalanul gondoskodunk a regisztrációd törléséről. Felhasználói adataid a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. A regisztráció törlését követően, az adataid visszaállítására többé nincs mód, ezért ha a későbbiekben újra rendelni szeretnél a Honlapról, új regisztrációra van szükséged.

Adat törlésének határideje a regisztráció törlését követő 2 munkanap.

Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban (számla megőrzési kötelezettség)) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a honlapon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

Az adatkezelés jogalapja

A GMG Tech Kft. általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az Érintett önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor. A hozzájárulást az egyes adatkezelések tekintetében a Honlap használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adod meg.

Az adatkezelés időtartama

Regisztrációs adatok

Az általad megadott személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg nem kéred a regisztrációd törlését. A törlés időpontja a törlési kérelmednek (törlési igényének) a GMG Tech Kft-hez történő beérkezésétől számított 10 munkanap. A törlési kérelmet mind emailben, mind postai levél útján eljuttathatod részünkre.

Jogellenes, megtévesztő személyes adat használata esetén vagy a felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén jogosultak vagyunk a regisztráció törlésével egyidejűleg adataidat haladéktalanul törölni, ugyanakkor bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén jogosult az adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára őrizni is.

Technikai adatok

A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő, adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerbe, de legfeljebb X évig. A GMG Tech Kft. biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok személyes felhasználói adatokkal – a törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók.

Adatbiztonság

A GMG ÉPTECH HUNGARY Kft. kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

A személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés a jogosulatlan megismerés, a személyes adatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználása megelőzésére.

A cookie-k használata

Amikor az oldalunkra látogatsz, bizonyos adatokat elmentünk a gépedre (ezeket magyarul általában „sütiknek”, angolul „cookie” néven ismerjük). A cookie-ban a jóváhagyásod mellett általunk gyűjtött adatok találhatók, és a számítógépedre vonatkoznak. Tartalmazzák például a számítógéped IP-címét, a weboldal adott számítógéppel történő utolsó elérésének dátumát és időpontját, a weboldal általad megtekintett részeit, valamint azt, hogy sikerült-e elérhetővé tenni az általad kért oldalakat.

A cookie-k segítségével gyűjtött adatok révén a weboldalunk használatára vonatkozó ismereteinket bővítjük, melyek segítségével arról tudunk meggyőződni, hogy a weboldal optimális szinten működik-e. Ezáltal tudjuk bővíteni a Neked szóló, web alapú ajánlatainkat, valamint kellemes és innovatív online élményt biztosítani a számodra.

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció, tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben

–    hogyan tudod letiltani a cookie-kat,

–    hogyan tudsz elfogadni el új cookie-kat, vagy

–    hogyan adj utasítást böngésződnek arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy

–    hogyan kapcsolj ki egyéb cookie-kat.

A Honlapon használt cookie-k nem okoznak kárt a számítógépedben és nem tartalmaznak vírust. Azonban, ha az ilyen cookie-kat letiltod vagy kikapcsolod, nem tudod majd használni az oldal bizonyos szolgáltatásait.

Adatokat megismerő személyek köre

Az adatokat elsődlegesen mi illetve belső munkatársaink jogosultak megismerni, azokat nem tesszük közzé, harmadik személyek részére nem adjuk át és csak az Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott célokra használjuk, illetve használhatják fel.

Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, könyvelő) vehetünk igénybe, azonban az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért felelősséget nem vállalunk.

Felhívjuk továbbá a figyelmedet arra, hogy a GMG ÉPTECH HUNGARY Kft. honlapjáról más vállalat honlapjára is el lehet jutni és látogatni. GMG ÉPTECH HUNGARY Kft. a más vállalat tulajdonát képező honlapon közölt adatok helyességéért, valóságtartalmáért, a weblapok tartalmáért illetve az általad ott megadott adataid biztonságáért a felelősséget nem vállal. Ezen weblapok használata esetén kérjük, hogy győződj meg az adott cég adatvédelmi politikájáról.

Adatfeldolgozás

A GMG Tech Kft. a következő adatfeldolgozókat veszi igénybe tevékenysége során.

Könyvelő: JONEX SIÓ KFT. 8600 Siófok, Tanácsház u. 4.

A GMG Tech Kft. által kezelt személyes adataiddal kapcsolatosan téged megillető jogok

Tájékoztatáshoz való jog

Bármikor jogosult vagy tájékoztatást kérni a GMG ÉPTECH HUNGARY Kft.-től az általa kezelt, rád vonatkozó személyes adatokról, továbbá – a regisztráció során megadott e-mail cím kivételével – bármikor módosíthatod adataidat az ÁSZF-ben meghatározott módon.

GMG ÉPTECH HUNGARY Kft. kérésedre tájékoztatást ad a rád vonatkozó és általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. A GMG ÉPTECH HUNGARY Kft. a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

Bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a GMG ÉPTECH HUNGARY Kft. munkatársához fordulhatsz az alább megjelölt elérhetőségeken keresztül.

Kérheted adatainak törlését, helyesbítését, zárolását

Bármikor jogosult vagy a helytelenül rögzített adataid a helyesbítését vagy azok törlését kérni az alább megjelölt elérhetőségek valamelyikén. A GMG ÉPTECH HUNGARY Kft. a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat a GMG ÉPTECH HUNGARY Kft. a szükséges időtartamig megőrzi.

Kérheted továbbá, adataid zárolását. A GMG ÉPTECH HUNGARY Kft. zárolja a személyes adataidat, ha azt kéred, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a jogos érdekeidet. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről téged, továbbá mindazokat értesítenünk kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbítottuk (pl. futárszolgálat). Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a jogos érdekeidet nem sérti.

Ha a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmedet nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közöljük a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen

Tiltakozhatsz személyes adataid kezelése ellen. GMG ÉPTECH HUNGARY Kft. a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről téged írásban tájékoztat.

A fent felsorolt jogaidat az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatod:

Név: GMG ÉPTECH HUNGARY Kft.

Levelezési cím: 8600 Siófok, Széchenyi utca 49.

E-mail: info@gmg.hu

Az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján

Bíróság előtt érvényesítheted jogaidat, vagy
a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; naih.hu ) fordulhatsz.

Amennyiben a szolgáltatás igénybevételéhez harmadik fél adatait adtad meg vagy a honlap használata során bármilyen módon kárt okoztál, a GMG ÉPTECH HUNGARY Kft. jogosult veled szemben kártérítési igényének érvényesítésére. A GMG ÉPTECH HUNGARY Kft. ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

Hírlevek

GMG ÉPTECH HUNGARY Kft. a honlapon lehetővé teszi számodra, hogy a regisztrációtól függetlenül is feliratkozz hírlevélre., ugyanis a gmg.hu oldalon a  hírlevél szolgáltatásra feliratkozott felhasználóink részére rendszeres hírlevelet küld ki.

A hírlevél direkt marketing elemekkel rendelkezik és reklámot tartalmaz. Szolgáltató a hírlevél igénybevétele során az általad megadott adatokat kezeli.

Bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhatsz a hírlevelek küldéséről, melyet megtehetsz a hírlevél alsó sorában a „Leiratkozás” linkre kattintva. Ha a link nem működik, akkor a részünkre küldött email üzenettel kérheted, hogy iratkoztassunk le. Leiratkozás esetén a GMG ÉPTECH HUNGARY Kft., a személyes adataidat törli a nyilvántartásából és további hírleveleivel, ajánlataival nem keres meg téged.

A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket a GMG ÉPTECH HUNGARY Kft. csak a kifejezett hozzájárulásoddal, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld vagyis, ha ezt a regisztráció során kéred.

Mivel mi is gyűlöljük a SPAM-eket, ezért kizárólag a feliratkozott felhasználóink részére küldünk információt, hírlevelet.

Egyéb rendelkezések

A GMG ÉPTECH HUNGARY Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatkezelési Tájékoztatót egyoldalú, – a honlap használóinak értesítése mellett – bármikor módosítsa.  A módosítás hatályba lépését követően, a szolgáltatás további használatával ráutaló magatartással elfogadod a módosított Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat.

A GMG ÉPTECH HUNGARY Kft. jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adattovábbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági határozat kötelezi. Ilyen adat továbbítása, valamint az ebből származó következmények miatt a GMG ÉPTECH HUNGARY Kft. nem tehető felelőssé.

Amennyiben a GMG ÉPTECH HUNGARY Kft. a Honlapon üzemeltetését vagy hasznosítását részben vagy egészben harmadik személy számára átadja, úgy az általa kezelt adatokat, ezen harmadik személy számára, hozzájárulásod hiányában  nem jogosult átadni kezelés céljából.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2016.04. 01. napjától érvényes.